Restes de la primera casa de Premià de Mar

En el decurs del control arqueològic d’obra que es dugué a terme durant la remodelació de la plaça dels Països Catalans entre els anys 2010 i 2011, que comportà la construcció d’un aparcament de tres plantes soterrànies, s’efectuaren diverses troballes arqueològiques, majoritàriament de materials arrossegats provinents de zones més enlairades   

A partir dels 7 metres de fondària es trobaren per primera vegada veritables nivells arqueològics in situ, no remoguts ni aportats. En aquest nivell s’ha documentat la presència humana en diversos períodes de la prehistòria recent anteriors a l’època ibèrica, com són el neolític de Montboló, l’edat del bronze i sobretot el bronze final III, períodes que datem en base als materials recuperats. Tot plegat es trobava concentrat en una àrea propera a les cantonades dels carrers de la Unió-Nord, la qual cosa fa pensar que el/s teòric/s assentament/s que va/n generar aquests objectes no hauria de ser massa lluny. Amb tot, s’ha de dir que en cap moment es va poder evidenciar l’existència de cap establiment pertanyent a cap d’aquests períodes, malgrat que la troballa del fragment de torchis que presentem avui abonaria aquesta hipòtesi.

El torchis és, en essència, una resta del recobriment d’argila que s’aplicava a una cabana feta de brancatge, per tal d’evitar humitats i altres filtracions, tal i com es veu en la foto 1. La paraula torchis, d’origen francès, designa peces com la nostra, fetes de fang cru: planes o lleugerament convexes per una cara, i amb restes de les improntes de brancatge en l’altra (foto 2). Es tracta d’elements molt fràgils, que es poden destruir amb gran facilitat atesa la seva composició. Aquest tipus de casa, anterior a les construccions en pedra, resulta molt difícil de detectar ateses les seves característiques. Sigui com sigui, podem dir que aquest torchis és l’evidència més antiga que coneixem d’una casa al que molts segles després seria Premià de Mar. Una casa que té prop de 3.000 anys d’antiguitat. La primera casa de Premià.